Edoardo Gelli (1852-1933) Italian, Oil on Canvas

Click image to enlarge

Bid online through these platforms